čínsky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Kopii
复制(fùzhì)
Eltondi
剪切(jiǎn qiè)
Almeti
粘贴(zhāntiē)
Grasa
粗体(cū tǐ)
Kursiva
斜体(xiétǐ)
Substreki
下划线(xiàhuáxiàn)
Tiparo
字体(zìtǐ)
Grando de tiparo
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filtrilo
筛选(shāixuǎn)
Ordigi A al Z
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Ĉelo
单元格(dānyuán gé)
Kopii la formaton
格式刷(géshì shuā)
Pleni
填充(tiánchōng)
Borderoj
边缘(biānyuán)

Počítač - Tlačítka v Office

Nova
新建(xīnjiàn)
Aperti
打开(dǎkāi)
Konservi
保存(bǎocún)
Konservi kiel
另存为(lìngcún wèi)
Printi
打印(dǎyìn)
Malfari
撤销(chèxiāo)
Refari
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Enmeti
插入(chārù)
Forigi
删除(shānchú)
Alnomi
重命名(chóng mìngmíng)
Anstataŭi
替换(tìhuàn)
Fermi
关闭(guānbì)
Nuligi
取消(qǔxiāo)
Horizontalo
行(háng)
Vertikalo
栏(lán)
Printantaŭrigardo
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimunigi
最小化(zuìxiǎo huà)
Restaŭri
恢复(huīfù)

Počítač - Vložit

Tabelo
表格(biǎogé)
Bildo
图片(túpiàn)
Diagramo
图表(túbiǎo)
Tekstujo
文本框(wénběn kuāng)
Paĝokapo & Paĝopiedo
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Formo
形状(xíngzhuàng)
Paĝosalto
分页符(fēnyè fú)

Počítač - Rozvržení stránky

Tabo
标签(biāoqiān)
Marĝenoj
页边距(yè biān jù)
Difini Areon de Printo
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Počítač - Odkazy

Enmeti Piednoton
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Enmeti Indekso
插入索引(chārù suǒyǐn)

Počítač - Recenze

Ortografio & Gramatiko
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Difini lingvon
设定语言(shè dìng yǔyán)
Traduki
翻译(fānyì)
Vortnombrado
字数统计(zìshù tǒngjì)
Balonoj
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Počítač - Náhled

Liniilo
标尺(biāochǐ)