česky | Fráze - Cestování | Počítač

Počítač - Domů

Copy
Kopírovat
Cut
Vyjmout
Paste
Vložit
Bold
Tučně
Italic
Kurzíva
Underline
Podtržení
Font
Písmo
Font Size
Velikost písma
Filter
Filtr
Sort A to Z
Seřadit od A do Z
Cell
Buňka
Format Painter
Kopírovat formát
Fill
Vyplnit
Borders
Ohraničení

Počítač - Tlačítka v Office

New
Nový
Open
Otevřít
Save
Uložit
Save as
Uložit jako
Print
Tisk
Undo
Krok zpět
Redo
Změnit
Insert
Vložit
Delete
Vymazat
Rename
Přejmenovat
Replace
Nahradit
Close
Zavřít
Cancel
Zrušit
Row
Řada
Column
Sloupec
Print Preview
Náhled tisku
Minimize
Zmenšit
Restore
Obnovit

Počítač - Vložit

Table
Tabulka
Picture
Obrázek
Chart
Graf
Text Box
Textová tabulka
Header & Footer
Záhlaví a zápatí
Shape
Tvar
Page Break
Konec stránky

Počítač - Rozvržení stránky

Tab
Záložka
Margins
Okraje
Set Print Area
Nastavit oblast tisku

Počítač - Odkazy

Insert Footnote
Vložit poznámky pod čarou
Insert Index
Vložit restřík

Počítač - Recenze

Spelling & Grammar
Pravopis
Set language
Nastavit jazyk
Translate
Přeložit
Word Count
Počet slov
Balloons
Komentáře

Počítač - Náhled

Ruler
Pravítko