čínsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

¿Tiene____ ?
您有___?(nín yǒu ___?)
Otázka ohledně specifické věci
¿En dónde puedo encontrar____?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Otázka ohledně umístění specifické věci
¿Cuánto cuesta?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Otázka ohledně ceny specifické věci
¿Tiene algo que sea más barato?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Otázka ohledně levnějších produktech
¿A qué hora abre/cierra?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Otázka ohledně času otevření/zavření
Sólo estoy mirando.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Lo compro.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
¿Me podría dar el recibo de pago?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Slouží k vyžádání účtenky
¿Me puede dar una bolsa por favor?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Slouží k zeptání na tašku
Me gustaría regresar esto.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

¿Me puedo probar esto?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
¿En dónde se encuentran los probadores?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
¿Tiene esto en ____?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...pequeño?
…小号?(…xiǎo hào?)
Velikost oblečení
...mediano?
…中号?(…zhōng hào?)
Velikost oblečení
...grande?
…大号?(…dà hào?)
Velikost oblečení
... extra grande?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Velikost oblečení
¿Tienes éstos zapatos en___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Es demasiado pequeño.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Es demasiado grande.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
¿Se me ve bien?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Le doy_[cantidad]_por ésto.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Používá se pro naznačení počáteční ceny
¡Está muy caro!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Entonces no estoy interesado/a.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Slouží k vyjádření nezájmu
Entonces ire a otro lugar.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
¡No tengo suficiente para pagar!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí