španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
...pequeño?
Velikost oblečení
...meza?
...mediano?
Velikost oblečení
...granda?
...grande?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra grande?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí