portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
...meza?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
...granda?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí