čínsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
…小号?(…xiǎo hào?)
Velikost oblečení
...meza?
…中号?(…zhōng hào?)
Velikost oblečení
...granda?
…大号?(…dà hào?)
Velikost oblečení
...ekstragranda?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí