česky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Máte ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Kde můžu najít ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Kolik to stojí?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Máte něco, co je levnější?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jenom se koukám.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Koupím si to.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Můžu platit kreditní kartou?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mohu mít účtenku, prosím?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mohu dostat tašku, prosím?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Chtěla bych tohle vrátit.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Kde jsou kabinky?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Máte tohle v ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... S?
Velikost oblečení
...meza?
... M?
Velikost oblečení
...granda?
... L?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... XL
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Je to příliš malé.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Je to příliš velké.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Vypadá to na mě dobře?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Dám ti za to _[částka]_
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
To je příliš drahé!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Tak nemám zájem.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Tak půjdu někam jinam.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Nemůžu si to dovolit!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí