anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... small?
Velikost oblečení
...meza?
... medium?
Velikost oblečení
...granda?
... large?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra large?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí