thajsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Ptaní se na čas
现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Určování času
…八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
...8 โมง (...8 mong.)
celá hodina
...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

什么时候?(shénme shíhòu?)
เมื่อไร? (muer rai?)
Dotaz na přesný čas a datum
现在(xiànzài)
ตอนนี้ (torn-nee)
V tento moment
很快(hěn kuài)
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
V krátkém čase
稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
ภายหลัง (pai lhung)
Za nespecifické delší časové období
一年前(yī nián qián)
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Čas ve vztahu k daný den
上个月(shàng gè yuè)
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Čas ve vztahu k daný den
上周(shàng zhōu)
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Čas ve vztahu k daný den
昨天(zuótiān)
เมื่อวาน (muer-wan)
Čas ve vztahu k daný den
今天(jīntiān)
วันนี้ (wunnee)
Čas ve vztahu k daný den
明天(míngtiān)
พรุ่งนี้ (proong nee)
Čas ve vztahu k daný den
下周(xià zhōu)
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Čas ve vztahu k daný den
明年(míngnián)
ปีหน้า (pee na)
Čas ve vztahu k daný den
秒(miǎo)
วินาที (wi-na tee)
Časová jednotka
分钟(fēnzhōng)
นาที (na tee)
Časová jednotka
小时(xiǎoshí)
ชั่วโมง (chua mong)
Časová jednotka
天(tiān)
วัน (wun)
Časová jednotka
周(zhōu)
อาทิตย์ (ar-tid)
Časová jednotka
月(yuè)
เดือน (duen)
Časová jednotka
年(nián)
ปี (pee)
Časová jednotka
黎明(límíng)
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Časový úsek dne
早上(zǎoshang)
ตอนเช้า (torn shao)
Časový úsek dne
中午(zhōngwǔ)
บ่าย (bai)
Časový úsek dne
下午(xiàwǔ)
ตอนบ่าย (torn bai)
Časový úsek dne
晚上(wǎnshàng)
ตอนค่ำ (torn kum)
Časový úsek dne
黄昏(huánghūn)
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Časový úsek dne
夜晚(yèwǎn)
กลางคืน (klang-keun)
Časový úsek dne
午夜(wǔyè)
เที่ยงคืน (tiang keun)
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

周一(zhōuyī)
วันจันทร์ (wun jan)
Všední den
周二(zhōu'èr)
วันอังคาร (wun ung karn)
Všední den
周三(zhōusān)
วันพุธ (wun pood)
Všední den
周四(zhōu sì)
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Všední den
周五(zhōu wǔ)
วันศุกร์ (wun sook)
Všední den
周六(zhōu liù)
วันเสาร์ (wun sao)
Všední den
周日(zhōu rì)
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Všední den

Data a časy - Období

春季(chūnjì)
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Roční období
夏季(xiàjì)
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Roční období
秋季(qiūjì)
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Roční období
冬季(dōngjì)
ฤดูหนาว (rue do nao)
Roční období