nizozemsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ik ben de weg kwijt.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Waar kan ik ___ vinden?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... een toilet?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... een bank/een wisselkantoor?
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... een hotel?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... een tankstation?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... een ziekenhuis?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... een apotheek?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... een warenhuis?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... een supermarkt?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... de bushalte?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... de halte voor de ondergrondse?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... een bezoekersinformatie/VVV?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... een geldautomaat?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Hoe kom ik bij ___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... het centrum?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... het (trein)station?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... het vliegveld?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... het politiebureau?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... de ambassade van [land]?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... barren?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafés?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
místo
...ผับ? (...pub?)
... nachtclubs?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... toeristenattracties?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische bezienswaardigheden?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Sla linksaf.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Sla rechtsaf.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ga rechtdoor.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ga terug.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Stop.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ga richting ___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ga voorbij de ___.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Zoek de ___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
naar beneden
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
omhoog
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
kruising
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
stoplichten
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... enkeltje ...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... retourtje ...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... dagkaart ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekkaart ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... maandkaart ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is deze plek bezet?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Dat is mijn stoel.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
open
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
gesloten
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
toegang
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
uitgang
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
duwen
ดึง (deung)
trekken
ผู้ชาย (pu-chy)
mannen
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
vrouwen
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
bezet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
vrij
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ik moet naar __[locatie]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Kunt u hier even wachten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Volg die auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Waar is de autoverhuur?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... voor één dag/een week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ik heb geen verzekering nodig.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
De tank is niet vol.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
De motor maakt een gek geluid.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
De auto is beschadigd.
Stěžování si, že auto je poničené