esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... la banĉambron?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotelon?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... benzinstacion?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... malsanulejon?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... apotekon?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... magazenon?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarkton?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... bushaltejon?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... metroohaltejon?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistoficejon?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... monaŭtomaton?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... la urbocentron?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... la stacidomon?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... la aerhavenon?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... la policejon?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... trinkejojn?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kafejojn?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restoraciojn?
místo
...ผับ? (...pub?)
... noktoklubojn?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotelojn?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turismajn allogojn?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historiajn lokojn?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Iru rekte.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Reiru.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Haltu.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Iru al la___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Iru post la____.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Serku la___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
montsuben
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
supren
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
malferma
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
ferma
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
eniro
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
eliro
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
puŝu
ดึง (deung)
eltiru
ผู้ชาย (pu-chy)
viroj
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
virinoj
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené