čínsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
místo
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
关门(guānmén)
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Stěžování si, že auto je poničené