česky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ztratil(a) jsem se.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Kde můžu najít___?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... záchod?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... banku/směnárnu?
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... hotel?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... čerpací stanici?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... nemocnici?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... lékárnu?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... obchodní dům?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... supermarket?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... autobusovou zastávku?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... zastávku metra?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... turistické informace?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... bankomat?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Jak se dostanu ___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... do centra?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... na vlakové nádraží?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... na letiště?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... na policejní stanici?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... na ambasádu [země]?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... bary?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... kavárny?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurace?
místo
...ผับ? (...pub?)
... noční kluby?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotely?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... turistické atrakce?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historické památky?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Zahni doleva.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Zahni doprava.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Jdi rovně.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Jdi zpátky.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Zastav.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Jdi směrem ___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Jdi kolem ___.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Vyhlížej ___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
dolů z kopce
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
nahoru do kopce
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
křižovatka
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semafor
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... jednosměrnou jízdenku ...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... zpáteční jízdenku ...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... jízdenku do první/druhé třídy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... jízdenku na den ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... jízdenku na týden ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... měsíční jízdenku ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Je toto místo volné?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Tohle je moje místo.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
otevřeno
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
zavřeno
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
vchod
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
východ
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
tam
ดึง (deung)
sem
ผู้ชาย (pu-chy)
muži
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
ženy
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
obsazeno
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
volno
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Víte číslo na taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Kolik to stojí do __[místo]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Sledujte to auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Kde je půjčovna aut?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... na jeden den/jeden týden.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chci plné pojistné krytí.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Nepotřebuji pojištění.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Nádrž není plná.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Motor dělá divné zvuky.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Auto je poničené.
Stěžování si, že auto je poničené