anglicky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Nevědět, kde jsi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Dotaz na specifické místo na mapě
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Dotaz na specifické zařízení
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
zařízení
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
zařízení
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
zařízení
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
zařízení
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
zařízení
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
zařízení
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
zařízení
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
zařízení
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
zařízení
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
zařízení
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
zařízení
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
zařízení
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Dotaz na směr do specifického místa
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
konkrétní místo
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
konkrétní místo
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
konkrétní místo
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
konkrétní místo
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
ambasáda konkrétní země
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
...บาร์? (...bar?)
... bars?
místo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
místo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
místo
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
místo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
místo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
místo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
místo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
místo

Cestování - Instrukce

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Dávání instrukcí
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Dávání instrukcí
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Dávání instrukcí
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Dávání instrukcí
หยุด (yhood)
Stop.
Dávání instrukcí
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Dávání instrukcí
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Dávání instrukcí
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Dávání instrukcí
ลงเขา (long kao)
downhill
Dávání instrukcí
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Dávání instrukcí
สี่แยก (see yak)
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Společný referenční bod při dávání instrukcí
จอดรถ (jord-rod)
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
jednosměrná jízdenka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
dvousměrná jízdenka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
jízdenka, která je platná celý týden
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Rezervování konkrétního sedadla
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Dotazování na dobu jízdy
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

เปิด (perd)
open
Obchod je otevřen
ปิด (pid)
closed
Obchod je zavřen
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Značka pro vstup
ทางออก (tang-ork)
exit
Značka pro východ
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Záchody pro muže
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Záchody pro ženy
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Hotel je plný/záchod je obsazen.
ว่าง (wang)
vacant
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Získání maximálního možného pojištění
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Získání žádné pojištění
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Stěžování si na problém s motorem auta
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Stěžování si, že auto je poničené