esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Eu estou perdido (a).
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Onde eu encontro ___?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... um banheiro?
... la banĉambron?
zařízení
... um banco/uma casa de câmbio?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... um hotel?
... hotelon?
zařízení
... um posto de gasolina?
... benzinstacion?
zařízení
... um hospital?
... malsanulejon?
zařízení
... uma farmácia?
... apotekon?
zařízení
... uma loja de departamento?
... magazenon?
zařízení
... um supermercado?
... supermarkton?
zařízení
... uma parada de ônibus?
... bushaltejon?
zařízení
... uma estação de metrô?
... metroohaltejon?
zařízení
... um centro de informações turísticas?
... turistoficejon?
zařízení
... um caixa eletrônico?
... monaŭtomaton?
zařízení
Como eu faço para chegar ___?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... ao centro da cidade?
... la urbocentron?
konkrétní místo
... a estação de trem?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... ao aeroporto?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... a delegacia de polícia?
... la policejon?
konkrétní místo
... a embaixada [país]?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Você pode recomendar algum bom ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bares?
... trinkejojn?
místo
... cafeterias?
... kafejojn?
místo
... restaurantes?
... restoraciojn?
místo
... boates?
... noktoklubojn?
místo
... hotéis?
... hotelojn?
místo
... atrações turísticas?
... turismajn allogojn?
místo
... cidades históricas?
... historiajn lokojn?
místo
... museus?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Vire à esquerda.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Vire à direita.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Siga em frente.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Volte.
Reiru.
Dávání instrukcí
Pare.
Haltu.
Dávání instrukcí
Vá em direção à ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Passe o ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Procure por ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
para baixo
montsuben
Dávání instrukcí
para cima
supren
Dávání instrukcí
intersecção
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semáforo
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parque
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... bilhete único ...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... bilhete de ida e volta ...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... passe de um dia ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... bilhete semanal ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... bilhete mensal ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Este lugar está ocupado?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Este é o meu assento.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

aberto
malferma
Obchod je otevřen
fechado
ferma
Obchod je zavřen
entrada
eniro
Značka pro vstup
saída
eliro
Značka pro východ
empurrar
puŝu
puxar
eltiru
homens
viroj
Záchody pro muže
mulheres
virinoj
Záchody pro ženy
ocupado
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
livre
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Você conhece algum número de táxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Eu preciso ir para _[local]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Quanto custa para ir para _[local]_?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Você pode esperar aqui por um momento?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Siga aquele carro!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Onde posso alugar um carro?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... por um dia/uma semana.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Eu quero pacote de seguro completo.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Eu não preciso de seguro.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
O tanque não está cheio.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
O motor está fazendo um barulho estranho.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
O carro está danificado.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené