thajsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ik ben de weg kwijt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nevědět, kde jsi
Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Waar kan ik ___ vinden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dotaz na specifické zařízení
... een toilet?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
zařízení
... een bank/een wisselkantoor?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
zařízení
... een hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
zařízení
... een tankstation?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
zařízení
... een ziekenhuis?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
zařízení
... een apotheek?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
zařízení
... een warenhuis?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
zařízení
... een supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
zařízení
... de bushalte?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
zařízení
... de halte voor de ondergrondse?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
zařízení
... een bezoekersinformatie/VVV?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
zařízení
... een geldautomaat?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
zařízení
Hoe kom ik bij ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Dotaz na směr do specifického místa
... het centrum?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkrétní místo
... het (trein)station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkrétní místo
... het vliegveld?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkrétní místo
... het politiebureau?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkrétní místo
... de ambassade van [land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambasáda konkrétní země
Kunt u een goed(e) __ aanraden?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... barren?
...บาร์? (...bar?)
místo
... cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
místo
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
místo
... nachtclubs?
...ผับ? (...pub?)
místo
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
místo
... toeristenattracties?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
místo
... historische bezienswaardigheden?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
místo
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
místo

Cestování - Instrukce

Sla linksaf.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dávání instrukcí
Sla rechtsaf.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dávání instrukcí
Ga rechtdoor.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dávání instrukcí
Ga terug.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dávání instrukcí
Stop.
หยุด (yhood)
Dávání instrukcí
Ga richting ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dávání instrukcí
Ga voorbij de ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dávání instrukcí
Zoek de ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dávání instrukcí
naar beneden
ลงเขา (long kao)
Dávání instrukcí
omhoog
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dávání instrukcí
kruising
สี่แยก (see yak)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
stoplichten
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
จอดรถ (jord-rod)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Waar kan ik een bus-/treinkaartje kopen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Ik wil graag een ___ naar __[plaats]__ kopen.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... enkeltje ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
jednosměrná jízdenka
... retourtje ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dvousměrná jízdenka
... eersteklas-/tweedeklaskaartje ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... dagkaart ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekkaart ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
jízdenka, která je platná celý týden
... maandkaart ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Hoeveel kost een kaartje naar __[plaats]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Ik wil graag een stoel (aan het raam) reserveren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezervování konkrétního sedadla
Stopt eze bus/trein in __ [plaats]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Hoe lang duurt het om naar __[plek]__ te gaan?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Dotazování na dobu jízdy
Wanneer vertrekt de trein richting __[plaats]__?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is deze plek bezet?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Dat is mijn stoel.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
เปิด (perd)
Obchod je otevřen
gesloten
ปิด (pid)
Obchod je zavřen
toegang
ทางเข้า (tang kao)
Značka pro vstup
uitgang
ทางออก (tang-ork)
Značka pro východ
duwen
ผลัก (pluk)
trekken
ดึง (deung)
mannen
ผู้ชาย (pu-chy)
Záchody pro muže
vrouwen
ผู้หญิง (pu-ying)
Záchody pro ženy
bezet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vrij
ว่าง (wang)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Weet u het telefoonnummer om een taxi te bellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Ik moet naar __[locatie]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
Hoeveel kost het om naar __[locatie]__ te gaan?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Kunt u hier even wachten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Volg die auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Waar is de autoverhuur?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Ik wil graag een kleine auto/grote auto/busje huren.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... voor één dag/een week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Ik wil een verzekering met volledige dekking.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Získání maximálního možného pojištění
Ik heb geen verzekering nodig.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Získání žádné pojištění
Moet ik de auto met een volle tank terugbrengen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Waar is het dichtstbijzijnde tankstation?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Ik wil graag een extra bestuurder toevoegen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Wat is de snelheidslimiet in de stad/op de snelweg?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
De tank is niet vol.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
De motor maakt een gek geluid.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Stěžování si na problém s motorem auta
De auto is beschadigd.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Stěžování si, že auto je poničené