thajsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
zařízení
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
zařízení
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
zařízení
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
zařízení
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
zařízení
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
zařízení
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
zařízení
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
zařízení
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
zařízení
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkrétní místo
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkrétní místo
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
místo
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
místo
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
místo
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
místo
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
místo
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
místo
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
místo
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dávání instrukcí
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Dávání instrukcí
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dávání instrukcí
intersection
สี่แยก (see yak)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
จอดรถ (jord-rod)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
เปิด (perd)
Obchod je otevřen
fermé
ปิด (pid)
Obchod je zavřen
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Značka pro vstup
sortie
ทางออก (tang-ork)
Značka pro východ
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Záchody pro muže
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Záchody pro ženy
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Stěžování si, že auto je poničené