polsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Zgubiłem/Zgubiłam się.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Gdzie jest ___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... toaleta?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... bank/kantor?
zařízení
... un hôtel ?
... hotel?
zařízení
... une station service ?
... stacja benzynowa?
zařízení
... un hôpital ?
... szpital?
zařízení
... une pharmacie ?
... apteka?
zařízení
... un grand magasin ?
... dom towarowy?
zařízení
... un supermarché ?
... supermarket?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... przystanek autobusowy?
zařízení
... une station de métro ?
... stacja metra?
zařízení
... un office du tourisme ?
... centrum informacji turystycznej?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... bankomat?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Jak dotrzeć ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... do centrum?
konkrétní místo
... à la gare ?
... na dworzec kolejowy?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... na lotnisko?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... na komisariat policji?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... do ambasady [nazwa kraju]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bary?
místo
... café ?
... kawiarnie?
místo
... restaurant ?
... restauracje?
místo
... boîte de nuit ?
... kluby nocne?
místo
... hôtel ?
... hotele?
místo
... attraction touristique ?
... atrakcje turystyczne?
místo
... site historique ?
... atrakcje historyczne?
místo
... musée ?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Skręć w lewo.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Skręć w prawo.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Idź prosto.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Zawróć.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Zatrzymaj się.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Idź w kierunku ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Miń ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Rozejrzyj się za ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
w dół
Dávání instrukcí
vers le haut
w górę
Dávání instrukcí
intersection
skrzyżowanie
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
światła
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... bilet w jedną stronę ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... bilet powrotny ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... bilet całodzienny ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... bilet tygodniowy ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... bilet miesięczny ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Czy to miejsce jest wolne?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
To jest moje miejsce.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
otwarte
Obchod je otevřen
fermé
zamknięte
Obchod je zavřen
entrée
wejście
Značka pro vstup
sortie
wyjście
Značka pro východ
pousser
pchaj
tirer
ciągnij
hommes
męski
Záchody pro muže
femmes
damski
Záchody pro ženy
occupé/complet
zajęte
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
wolne
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Proszę jechać za tym samochodem!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... na jeden dzień/jeden tydzień.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Bak nie jest pełny.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Samochód jest zepsuty.
Stěžování si, že auto je poničené