maďarsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Eltévedtem.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Hol találom/találok ____?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
...mosdó?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
...bank/pénzváltó?
zařízení
... un hôtel ?
...egy hotel?
zařízení
... une station service ?
...benzinkút?
zařízení
... un hôpital ?
....a kórház?
zařízení
... une pharmacie ?
....egy gyógyszertár?
zařízení
... un grand magasin ?
...áruház?
zařízení
... un supermarché ?
....szupermarket?
zařízení
... un arrêt de bus ?
...buszmegálló?
zařízení
... une station de métro ?
....metrómegálló?
zařízení
... un office du tourisme ?
....turista információs központ?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
...ATM/pénzautomata?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
...belváros?
konkrétní místo
... à la gare ?
....vonatpályaudvar?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
....reptér?
konkrétní místo
... au commissariat ?
....rendőrség?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
..._[ország]_ követsége?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
...bár?
místo
... café ?
...kávézó?
místo
... restaurant ?
...étterem?
místo
... boîte de nuit ?
...szórakozóhely?
místo
... hôtel ?
...hotel?
místo
... attraction touristique ?
...turista látványosság?
místo
... site historique ?
...történelmi látnivalók?
místo
... musée ?
...múzeum?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Fordulj(on) balra.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Fordulj(on) jobbra.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Menj(en) egyenesen.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Menj(en) vissza.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Állj(on) meg.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Menj(en) a _______ irányába.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Menj(en) el a _____ mellett.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Keresse a _______.
Dávání instrukcí
vers le bas
lejtő
Dávání instrukcí
vers le haut
emelkedő
Dávání instrukcí
intersection
kereszteződés
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
közlekedési lámpa
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
...vonlajegy / jegy...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
...oda-vissza jegy....
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
...napi jegy...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
...hetijegy...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
...havi bérlet...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Foglalt ez a hely?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Ez az én helyem.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
Nyitva
Obchod je otevřen
fermé
Zárva
Obchod je zavřen
entrée
Bejárat
Značka pro vstup
sortie
Kijárat
Značka pro východ
pousser
Tolni
tirer
Húzni
hommes
Férfi
Záchody pro muže
femmes
Női
Záchody pro ženy
occupé/complet
Foglalt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
Szabad
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
A __[hely]__ kell mennm.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Tudna várni itt egy percet?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Kövesse azt a kocsit!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Hol van egy autóbérlő?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
....egy napra / hétre
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Nem kérek biztosítást.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
A tank nincs tele.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
A motor fura hangokat ad ki.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Az autó tönkre van menve.
Stěžování si, že auto je poničené