esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... la banĉambron?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... un hôtel ?
... hotelon?
zařízení
... une station service ?
... benzinstacion?
zařízení
... un hôpital ?
... malsanulejon?
zařízení
... une pharmacie ?
... apotekon?
zařízení
... un grand magasin ?
... magazenon?
zařízení
... un supermarché ?
... supermarkton?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... bushaltejon?
zařízení
... une station de métro ?
... metroohaltejon?
zařízení
... un office du tourisme ?
... turistoficejon?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... monaŭtomaton?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... la urbocentron?
konkrétní místo
... à la gare ?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... la policejon?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... trinkejojn?
místo
... café ?
... kafejojn?
místo
... restaurant ?
... restoraciojn?
místo
... boîte de nuit ?
... noktoklubojn?
místo
... hôtel ?
... hotelojn?
místo
... attraction touristique ?
... turismajn allogojn?
místo
... site historique ?
... historiajn lokojn?
místo
... musée ?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Reiru.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Haltu.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
vers le bas
montsuben
Dávání instrukcí
vers le haut
supren
Dávání instrukcí
intersection
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
malferma
Obchod je otevřen
fermé
ferma
Obchod je zavřen
entrée
eniro
Značka pro vstup
sortie
eliro
Značka pro východ
pousser
puŝu
tirer
eltiru
hommes
viroj
Záchody pro muže
femmes
virinoj
Záchody pro ženy
occupé/complet
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené