čínsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
…浴室?(…yùshì?)
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
zařízení
... un hôtel ?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
zařízení
... une station service ?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
zařízení
... un hôpital ?
…医院?(…yīyuàn?)
zařízení
... une pharmacie ?
…药店?(…yàodiàn?)
zařízení
... un grand magasin ?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
zařízení
... un supermarché ?
…超市?(…chāoshì?)
zařízení
... un arrêt de bus ?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
zařízení
... une station de métro ?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
zařízení
... un office du tourisme ?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkrétní místo
... à la gare ?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
…机场?(…jīchǎng?)
konkrétní místo
... au commissariat ?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
…酒吧?(…jiǔbā?)
místo
... café ?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
místo
... restaurant ?
…饭店?(…fàndiàn?)
místo
... boîte de nuit ?
…夜店?(…yèdiàn?)
místo
... hôtel ?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
místo
... attraction touristique ?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
místo
... site historique ?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
místo
... musée ?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
直走。(zhí zǒu.)
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
停。(tíng.)
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dávání instrukcí
vers le bas
下坡(xià pō)
Dávání instrukcí
vers le haut
上坡(shàng pō)
Dávání instrukcí
intersection
十字路口(shízìlù kǒu)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
交通灯(jiāotōng dēng)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
公园(gōngyuán)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
…天票…(…tiān piào…)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
…周票…(…zhōu piào…)
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
…月票…(…yuèpiào…)
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
营业中(yíngyè zhōng)
Obchod je otevřen
fermé
关门(guānmén)
Obchod je zavřen
entrée
入口处(rùkǒu chù)
Značka pro vstup
sortie
出口(chūkǒu)
Značka pro východ
pousser
推(tuī)
tirer
拉(lā)
hommes
男士(nánshì)
Záchody pro muže
femmes
女士(nǚshì)
Záchody pro ženy
occupé/complet
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
空闲(kòng xián)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
车坏了。(chē huàile.)
Stěžování si, že auto je poničené