česky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Je suis perdu.
Ztratil(a) jsem se.
Nevědět, kde jsi
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Dotaz na specifické místo na mapě
Où puis-je trouver ___ ?
Kde můžu najít___?
Dotaz na specifické zařízení
... des toilettes ?
... záchod?
zařízení
... une banque / un bureau de change ?
... banku/směnárnu?
zařízení
... un hôtel ?
... hotel?
zařízení
... une station service ?
... čerpací stanici?
zařízení
... un hôpital ?
... nemocnici?
zařízení
... une pharmacie ?
... lékárnu?
zařízení
... un grand magasin ?
... obchodní dům?
zařízení
... un supermarché ?
... supermarket?
zařízení
... un arrêt de bus ?
... autobusovou zastávku?
zařízení
... une station de métro ?
... zastávku metra?
zařízení
... un office du tourisme ?
... turistické informace?
zařízení
... un distributeur/guichet automatique ?
... bankomat?
zařízení
Comment je peux me rendre ___ ?
Jak se dostanu ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... au centre-ville ?
... do centra?
konkrétní místo
... à la gare ?
... na vlakové nádraží?
konkrétní místo
... à l'aéroport ?
... na letiště?
konkrétní místo
... au commissariat ?
... na policejní stanici?
konkrétní místo
... à l'ambassade de [pays] ?
... na ambasádu [země]?
ambasáda konkrétní země
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bar ?
... bary?
místo
... café ?
... kavárny?
místo
... restaurant ?
... restaurace?
místo
... boîte de nuit ?
... noční kluby?
místo
... hôtel ?
... hotely?
místo
... attraction touristique ?
... turistické atrakce?
místo
... site historique ?
... historické památky?
místo
... musée ?
... muzea?
místo

Cestování - Instrukce

Tournez à gauche.
Zahni doleva.
Dávání instrukcí
Tournez à droite.
Zahni doprava.
Dávání instrukcí
Allez tout droit.
Jdi rovně.
Dávání instrukcí
Faites demi-tour.
Jdi zpátky.
Dávání instrukcí
Arrêtez-vous.
Zastav.
Dávání instrukcí
Allez vers ___.
Jdi směrem ___.
Dávání instrukcí
Passez devant ___.
Jdi kolem ___.
Dávání instrukcí
Cherchez ___.
Vyhlížej ___.
Dávání instrukcí
vers le bas
dolů z kopce
Dávání instrukcí
vers le haut
nahoru do kopce
Dávání instrukcí
intersection
křižovatka
Společný referenční bod při dávání instrukcí
feux de signalisation
semafor
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parc
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... aller simple ...
... jednosměrnou jízdenku ...
jednosměrná jízdenka
... aller-retour ...
... zpáteční jízdenku ...
dvousměrná jízdenka
... ticket première/seconde classe ...
... jízdenku do první/druhé třídy ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... ticket pour la journée ...
... jízdenku na den ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... ticket hebdomadaire ...
... jízdenku na týden ...
jízdenka, která je platná celý týden
... ticket mensuel ...
... měsíční jízdenku ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Rezervování konkrétního sedadla
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Dotazování na dobu jízdy
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ce siège est-il pris ?
Je toto místo volné?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
C'est mon siège.
Tohle je moje místo.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

ouvert
otevřeno
Obchod je otevřen
fermé
zavřeno
Obchod je zavřen
entrée
vchod
Značka pro vstup
sortie
východ
Značka pro východ
pousser
tam
tirer
sem
hommes
muži
Záchody pro muže
femmes
ženy
Záchody pro ženy
occupé/complet
obsazeno
Hotel je plný/záchod je obsazen.
chambres disponibles / libre
volno
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Víte číslo na taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Kolik to stojí do __[místo]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Suivez cette voiture !
Sledujte to auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Où est l'agence de location de voitures ?
Kde je půjčovna aut?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... pour une journée / une semaine.
... na jeden den/jeden týden.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Je voudrais une assurance tous risques.
Chci plné pojistné krytí.
Získání maximálního možného pojištění
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Nepotřebuji pojištění.
Získání žádné pojištění
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Où est la prochaine station service ?
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Le réservoir n'est pas plein.
Nádrž není plná.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Le moteur fait un drôle de bruit.
Motor dělá divné zvuky.
Stěžování si na problém s motorem auta
La voiture est endommagée.
Auto je poničené.
Stěžování si, že auto je poničené