německy | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Ich habe mich verirrt.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... ein Badezimmer?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... eine Bank/Wechselstube?
zařízení
... hotelon?
... ein Hotel?
zařízení
... benzinstacion?
... eine Tankstelle?
zařízení
... malsanulejon?
... ein Krankenhaus?
zařízení
... apotekon?
... eine Apotheke?
zařízení
... magazenon?
... ein Kaufhaus?
zařízení
... supermarkton?
... ein Supermarkt?
zařízení
... bushaltejon?
... eine Bushaltestelle?
zařízení
... metroohaltejon?
... eine Bahnstation?
zařízení
... turistoficejon?
... die Touristeninformation?
zařízení
... monaŭtomaton?
... einen Geldautomaten?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Wie komme ich zum/zur ___?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... die Stadtmitte?
konkrétní místo
... la stacidomon?
... der Bahnhof?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... der Flughafen?
konkrétní místo
... la policejon?
... die Polizeiwache?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... die Botschaft von [Land]?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... Bars?
místo
... kafejojn?
... Cafés?
místo
... restoraciojn?
... Restaurants?
místo
... noktoklubojn?
... Diskotheken?
místo
... hotelojn?
... Hotels?
místo
... turismajn allogojn?
... Touristenattraktionen?
místo
... historiajn lokojn?
... historische Sehenswürdigkeiten?
místo
... muzeojn?
... Museums?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Nach links.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Nach rechts.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Geradeaus gehen.
Dávání instrukcí
Reiru.
Geh zurück.
Dávání instrukcí
Haltu.
Anhalten.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Gehe zum/zur ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Geh an ___ vorbei.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dávání instrukcí
montsuben
bergab
Dávání instrukcí
supren
bergauf
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
Kreuzung
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
Ampel
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
Park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... Einzelfahrschein ...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... Rückfahrkarte ...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... Tageskarte ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... Wochenkarte ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... Monatskarte ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Ist dieser Platz besetzt?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Das ist mein Platz.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
geöffnet
Obchod je otevřen
ferma
geschlossen
Obchod je zavřen
eniro
Eingang
Značka pro vstup
eliro
Ausgang
Značka pro východ
puŝu
Drücken
eltiru
Ziehen
viroj
Männer
Záchody pro muže
virinoj
Damen
Záchody pro ženy
Okupata
Besetzt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
Frei
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Können Sie hier einen Moment warten?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Folgen Sie dem Auto!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Wo ist die Autovermietung?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... für einen Tag/eine Woche.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Ich brauche keine Versicherung.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Der Tank ist nicht voll.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Der Motor macht komische Geräusche.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Das Auto ist kaputt.
Stěžování si, že auto je poničené