maďarsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Eltévedtem.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom/találok ____?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
...mosdó?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
...bank/pénzváltó?
zařízení
... hotelon?
...egy hotel?
zařízení
... benzinstacion?
...benzinkút?
zařízení
... malsanulejon?
....a kórház?
zařízení
... apotekon?
....egy gyógyszertár?
zařízení
... magazenon?
...áruház?
zařízení
... supermarkton?
....szupermarket?
zařízení
... bushaltejon?
...buszmegálló?
zařízení
... metroohaltejon?
....metrómegálló?
zařízení
... turistoficejon?
....turista információs központ?
zařízení
... monaŭtomaton?
...ATM/pénzautomata?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
...belváros?
konkrétní místo
... la stacidomon?
....vonatpályaudvar?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
....reptér?
konkrétní místo
... la policejon?
....rendőrség?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
..._[ország]_ követsége?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
...bár?
místo
... kafejojn?
...kávézó?
místo
... restoraciojn?
...étterem?
místo
... noktoklubojn?
...szórakozóhely?
místo
... hotelojn?
...hotel?
místo
... turismajn allogojn?
...turista látványosság?
místo
... historiajn lokojn?
...történelmi látnivalók?
místo
... muzeojn?
...múzeum?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Fordulj(on) balra.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Fordulj(on) jobbra.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Menj(en) egyenesen.
Dávání instrukcí
Reiru.
Menj(en) vissza.
Dávání instrukcí
Haltu.
Állj(on) meg.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Menj(en) a _______ irányába.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Menj(en) el a _____ mellett.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Keresse a _______.
Dávání instrukcí
montsuben
lejtő
Dávání instrukcí
supren
emelkedő
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
kereszteződés
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
közlekedési lámpa
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
park
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
...vonlajegy / jegy...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
...oda-vissza jegy....
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
...napi jegy...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
...hetijegy...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
...havi bérlet...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Foglalt ez a hely?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Ez az én helyem.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
Nyitva
Obchod je otevřen
ferma
Zárva
Obchod je zavřen
eniro
Bejárat
Značka pro vstup
eliro
Kijárat
Značka pro východ
puŝu
Tolni
eltiru
Húzni
viroj
Férfi
Záchody pro muže
virinoj
Női
Záchody pro ženy
Okupata
Foglalt
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
Szabad
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Tudna várni itt egy percet?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Kövesse azt a kocsit!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Hol van egy autóbérlő?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
....egy napra / hétre
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Nem kérek biztosítást.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
A tank nincs tele.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
A motor fura hangokat ad ki.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Az autó tönkre van menve.
Stěžování si, že auto je poničené