italsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Mi sono perso.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Può mostrarmi dov'è sulla cartina?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... un bagno?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... una banca/sportello di cambio
zařízení
... hotelon?
... un albergo?
zařízení
... benzinstacion?
... un benzinaio?
zařízení
... malsanulejon?
... un ospedale?
zařízení
... apotekon?
... una farmacia?
zařízení
... magazenon?
... un grande magazzino?
zařízení
... supermarkton?
... un supermercato?
zařízení
... bushaltejon?
... la fermata dell'autobus?
zařízení
... metroohaltejon?
... la fermata della metro?
zařízení
... turistoficejon?
... un ufficio di informazione turistica?
zařízení
... monaŭtomaton?
... un bancomat/sportello bancario automatico?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Come si arriva __?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... al centro?
konkrétní místo
... la stacidomon?
... alla stazione del treno?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... all'aeroporto?
konkrétní místo
... la policejon?
... alla centrale di polizia?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... all'ambasciata di [paese]?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Ci può consigliare un buon ___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... bar?
místo
... kafejojn?
... caffé?
místo
... restoraciojn?
... ristorante?
místo
... noktoklubojn?
... night club?
místo
... hotelojn?
... albergo?
místo
... turismajn allogojn?
... attrazione turistica?
místo
... historiajn lokojn?
... sito storico?
místo
... muzeojn?
... museo?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Gira a sinistra.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Gira a destra.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Sempre dritto.
Dávání instrukcí
Reiru.
Torna indietro.
Dávání instrukcí
Haltu.
Fermati.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Vai verso ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Vai oltre ___.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Cerca il/la ___.
Dávání instrukcí
montsuben
in discesa
Dávání instrukcí
supren
in salita
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
incrocio
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
semafori
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
parco
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Dove posso comprare un biglietto per l'autobus/per il treno?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Vorrei comprare un ___ per ___[destinazione]___.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... biglietto solo andata...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... andata e ritorno...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... biglietto di prima/seconda classe...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... biglietto giornaliero...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... un abbonamento settimanale...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... un abbonamento mensile ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Quanto costa un biglietto per ___[destinazione]___?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Vorrei prenotare un posto (lato finestrino).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Si ferma a ___[luogo]___?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Quanto ci metteremo per arrivare a __[destinazione]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quando parte l'autobus/il treno per __[destinazione]__?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
È occupato questo posto?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Questo è il mio posto.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
aperto
Obchod je otevřen
ferma
chiuso
Obchod je zavřen
eniro
entrata
Značka pro vstup
eliro
uscita
Značka pro východ
puŝu
spingere
eltiru
tirare
viroj
uomini
Záchody pro muže
virinoj
donne
Záchody pro ženy
Okupata
pieno/occupato
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
libero
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Sa il numero per chiamare un taxi?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Devo andare a ___[destinazione]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Quanto costa andare a ___[destinazione]___?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Può aspettare qui un momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Segua quella macchina!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Dov'è il noleggio auto?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Vorrei noleggiare una macchina di piccola cilindrata/di grossa cilindrata/un furgoncino.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... per un giorno/una settimana.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Voglio una polizza assicurativa con copertura totale
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Non ho bisogno di assicurazione.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Devo riportare indietro la macchina col pieno di benzina?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dov'è il prossimo benzinaio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Vorrei includere un secondo guidatore.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Qual è il limite di veocità in città/nelle autostrade?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Non c'è il pieno.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Il motore fa uno strano rumore.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
L'auto è danneggiata.
Stěžování si, že auto je poničené