hindsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... hotelon?
zařízení
... benzinstacion?
zařízení
... malsanulejon?
zařízení
... apotekon?
zařízení
... magazenon?
zařízení
... supermarkton?
zařízení
... bushaltejon?
zařízení
... metroohaltejon?
zařízení
... turistoficejon?
zařízení
... monaŭtomaton?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
konkrétní místo
... la stacidomon?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... la policejon?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
místo
... kafejojn?
místo
... restoraciojn?
místo
... noktoklubojn?
místo
... hotelojn?
místo
... turismajn allogojn?
místo
... historiajn lokojn?
místo
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Reiru.
Dávání instrukcí
Haltu.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Dávání instrukcí
montsuben
Dávání instrukcí
supren
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
Obchod je otevřen
ferma
Obchod je zavřen
eniro
Značka pro vstup
eliro
Značka pro východ
puŝu
eltiru
viroj
Záchody pro muže
virinoj
Záchody pro ženy
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené