francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Mi perdiĝis.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kie mi povas trovi ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... la banĉambron?
... des toilettes ?
zařízení
... bankon/ŝanĝoficejon?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... hotelon?
... un hôtel ?
zařízení
... benzinstacion?
... une station service ?
zařízení
... malsanulejon?
... un hôpital ?
zařízení
... apotekon?
... une pharmacie ?
zařízení
... magazenon?
... un grand magasin ?
zařízení
... supermarkton?
... un supermarché ?
zařízení
... bushaltejon?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... metroohaltejon?
... une station de métro ?
zařízení
... turistoficejon?
... un office du tourisme ?
zařízení
... monaŭtomaton?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Kiel mi iras al___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... la urbocentron?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... la stacidomon?
... à la gare ?
konkrétní místo
... la aerhavenon?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... la policejon?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... la ambasadon de [lando]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... trinkejojn?
... bar ?
místo
... kafejojn?
... café ?
místo
... restoraciojn?
... restaurant ?
místo
... noktoklubojn?
... boîte de nuit ?
místo
... hotelojn?
... hôtel ?
místo
... turismajn allogojn?
... attraction touristique ?
místo
... historiajn lokojn?
... site historique ?
místo
... muzeojn?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Turnu maldekstre.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Turnu dekstre.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Iru rekte.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Reiru.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Haltu.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Iru al la___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Iru post la____.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Serku la___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
montsuben
vers le bas
Dávání instrukcí
supren
vers le haut
Dávání instrukcí
vojkruciĝo
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
trafiklumo
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
parko
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... solan bileton ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... revenan bileton ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... tagbileton ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... semajnobileton ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... monatbileton ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tio estas mia sidloko.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

malferma
ouvert
Obchod je otevřen
ferma
fermé
Obchod je zavřen
eniro
entrée
Značka pro vstup
eliro
sortie
Značka pro východ
puŝu
pousser
eltiru
tirer
viroj
hommes
Záchody pro muže
virinoj
femmes
Záchody pro ženy
Okupata
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
neokupata
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kiom por iri al __[loko]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sekvu tiun aŭton!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kie mi povas lui aŭton?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
...por unu tago/semajno.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Mi volas plenan asekuron.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Mi ne bezonas asekuron.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kie estas la proksima benzinstacio?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
La benzinujo ne estas plena.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
La motoro faras strangan bruon.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
La aŭto estas difektita.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené