francouzsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Je suis perdu.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Où puis-je trouver ___ ?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... des toilettes ?
zařízení
... banku/směnárnu?
... une banque / un bureau de change ?
zařízení
... hotel?
... un hôtel ?
zařízení
... čerpací stanici?
... une station service ?
zařízení
... nemocnici?
... un hôpital ?
zařízení
... lékárnu?
... une pharmacie ?
zařízení
... obchodní dům?
... un grand magasin ?
zařízení
... supermarket?
... un supermarché ?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... un arrêt de bus ?
zařízení
... zastávku metra?
... une station de métro ?
zařízení
... turistické informace?
... un office du tourisme ?
zařízení
... bankomat?
... un distributeur/guichet automatique ?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Comment je peux me rendre ___ ?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... au centre-ville ?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... à la gare ?
konkrétní místo
... na letiště?
... à l'aéroport ?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... au commissariat ?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... à l'ambassade de [pays] ?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... bar ?
místo
... kavárny?
... café ?
místo
... restaurace?
... restaurant ?
místo
... noční kluby?
... boîte de nuit ?
místo
... hotely?
... hôtel ?
místo
... turistické atrakce?
... attraction touristique ?
místo
... historické památky?
... site historique ?
místo
... muzea?
... musée ?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Tournez à gauche.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Tournez à droite.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Allez tout droit.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Faites demi-tour.
Dávání instrukcí
Zastav.
Arrêtez-vous.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Allez vers ___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Passez devant ___.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Cherchez ___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
vers le bas
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
vers le haut
Dávání instrukcí
křižovatka
intersection
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
feux de signalisation
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parc
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... aller simple ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... aller-retour ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... ticket première/seconde classe ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... ticket pour la journée ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... ticket hebdomadaire ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... ticket mensuel ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Ce siège est-il pris ?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
C'est mon siège.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
ouvert
Obchod je otevřen
zavřeno
fermé
Obchod je zavřen
vchod
entrée
Značka pro vstup
východ
sortie
Značka pro východ
tam
pousser
sem
tirer
muži
hommes
Záchody pro muže
ženy
femmes
Záchody pro ženy
obsazeno
occupé/complet
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
chambres disponibles / libre
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Vous pouvez attendre ici un instant ?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Suivez cette voiture !
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Où est l'agence de location de voitures ?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
... pour une journée / une semaine.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Je voudrais une assurance tous risques.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Je n'ai pas besoin d'assurance.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Où est la prochaine station service ?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
Le réservoir n'est pas plein.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
Le moteur fait un drôle de bruit.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
La voiture est endommagée.
Stěžování si, že auto je poničené