esperantsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

Ztratil(a) jsem se.
Mi perdiĝis.
Nevědět, kde jsi
Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě?
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Dotaz na specifické místo na mapě
Kde můžu najít___?
Kie mi povas trovi ___?
Dotaz na specifické zařízení
... záchod?
... la banĉambron?
zařízení
... banku/směnárnu?
... bankon/ŝanĝoficejon?
zařízení
... hotel?
... hotelon?
zařízení
... čerpací stanici?
... benzinstacion?
zařízení
... nemocnici?
... malsanulejon?
zařízení
... lékárnu?
... apotekon?
zařízení
... obchodní dům?
... magazenon?
zařízení
... supermarket?
... supermarkton?
zařízení
... autobusovou zastávku?
... bushaltejon?
zařízení
... zastávku metra?
... metroohaltejon?
zařízení
... turistické informace?
... turistoficejon?
zařízení
... bankomat?
... monaŭtomaton?
zařízení
Jak se dostanu ___?
Kiel mi iras al___?
Dotaz na směr do specifického místa
... do centra?
... la urbocentron?
konkrétní místo
... na vlakové nádraží?
... la stacidomon?
konkrétní místo
... na letiště?
... la aerhavenon?
konkrétní místo
... na policejní stanici?
... la policejon?
konkrétní místo
... na ambasádu [země]?
... la ambasadon de [lando]?
ambasáda konkrétní země
Můžete/Můžeš mi doporučit nějaké dobré ___?
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bary?
... trinkejojn?
místo
... kavárny?
... kafejojn?
místo
... restaurace?
... restoraciojn?
místo
... noční kluby?
... noktoklubojn?
místo
... hotely?
... hotelojn?
místo
... turistické atrakce?
... turismajn allogojn?
místo
... historické památky?
... historiajn lokojn?
místo
... muzea?
... muzeojn?
místo

Cestování - Instrukce

Zahni doleva.
Turnu maldekstre.
Dávání instrukcí
Zahni doprava.
Turnu dekstre.
Dávání instrukcí
Jdi rovně.
Iru rekte.
Dávání instrukcí
Jdi zpátky.
Reiru.
Dávání instrukcí
Zastav.
Haltu.
Dávání instrukcí
Jdi směrem ___.
Iru al la___.
Dávání instrukcí
Jdi kolem ___.
Iru post la____.
Dávání instrukcí
Vyhlížej ___.
Serku la___.
Dávání instrukcí
dolů z kopce
montsuben
Dávání instrukcí
nahoru do kopce
supren
Dávání instrukcí
křižovatka
vojkruciĝo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
semafor
trafiklumo
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
parko
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Kde si můžu koupit jízdenku na autobus/vlak?
Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Zeptání se na místo koupi jízdenky
Chtěl(a) bych koupit ___ do __[místo]__, prosím.
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... jednosměrnou jízdenku ...
... solan bileton ...
jednosměrná jízdenka
... zpáteční jízdenku ...
... revenan bileton ...
dvousměrná jízdenka
... jízdenku do první/druhé třídy ...
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... jízdenku na den ...
... tagbileton ...
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... jízdenku na týden ...
... semajnobileton ...
jízdenka, která je platná celý týden
... měsíční jízdenku ...
... monatbileton ...
jízdenka, která platí jeden měsíc
Kolik stojí jízdenka do __[místo]__ ?
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
Chtěl(a) bych se rezervovat sedadlo (vedle okna).
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Rezervování konkrétního sedadla
Staví tento autobus/vlak v__[lmísto]__?
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
Jak dlouho to trvá se dostat do __[místo]__?
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Dotazování na dobu jízdy
Kdy odjíždí autobus/vlak směrem na __[místo]__?
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Je toto místo volné?
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
Tohle je moje místo.
Tio estas mia sidloko.
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

otevřeno
malferma
Obchod je otevřen
zavřeno
ferma
Obchod je zavřen
vchod
eniro
Značka pro vstup
východ
eliro
Značka pro východ
tam
puŝu
sem
eltiru
muži
viroj
Záchody pro muže
ženy
virinoj
Záchody pro ženy
obsazeno
Okupata
Hotel je plný/záchod je obsazen.
volno
neokupata
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Víte číslo na taxi?
Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Dotaz na telefonní číslo na taxi
Potřebuji se dostat do __[místo]__.
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Informování taxikáře, kam chcete jít
Kolik to stojí do __[místo]__?
Kiom por iri al __[loko]__?
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Můžete tady na mě chvilku počkat?
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Sledujte to auto!
Sekvu tiun aŭton!
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Kde je půjčovna aut?
Kie mi povas lui aŭton?
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
Chtěl(a) bych si pronajmout malé auto/velké auto/dodávku.
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... na jeden den/jeden týden.
...por unu tago/semajno.
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
Chci plné pojistné krytí.
Mi volas plenan asekuron.
Získání maximálního možného pojištění
Nepotřebuji pojištění.
Mi ne bezonas asekuron.
Získání žádné pojištění
Mám přivést zpět auto s plnou nádrží?
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Kde je nejbližší čerpací stanice?
Kie estas la proksima benzinstacio?
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
Chtěl(a) bych zahrnout dalšího řidiče.
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
Jaký je rychlostní limit ve městě/na dálnici?
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
Nádrž není plná.
La benzinujo ne estas plena.
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
Motor dělá divné zvuky.
La motoro faras strangan bruon.
Stěžování si na problém s motorem auta
Auto je poničené.
La aŭto estas difektita.
Stěžování si, že auto je poničené