thajsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
zařízení
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
zařízení
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
zařízení
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
zařízení
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
zařízení
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
zařízení
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
zařízení
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
zařízení
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
zařízení
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
zařízení
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
zařízení
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
zařízení
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
konkrétní místo
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
konkrétní místo
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
konkrétní místo
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
...บาร์? (...bar?)
místo
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
místo
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
místo
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
místo
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
místo
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
místo
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
místo
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dávání instrukcí
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dávání instrukcí
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dávání instrukcí
Stop.
หยุด (yhood)
Dávání instrukcí
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dávání instrukcí
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dávání instrukcí
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dávání instrukcí
downhill
ลงเขา (long kao)
Dávání instrukcí
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dávání instrukcí
intersection
สี่แยก (see yak)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
จอดรถ (jord-rod)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
เปิด (perd)
Obchod je otevřen
closed
ปิด (pid)
Obchod je zavřen
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Značka pro vstup
exit
ทางออก (tang-ork)
Značka pro východ
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Záchody pro muže
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Záchody pro ženy
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
ว่าง (wang)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Stěžování si, že auto je poničené