čínsky | Fráze - Cestování | Cestování

Cestování - Pozice

I am lost.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Nevědět, kde jsi
Can you show me where it is on the map?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Dotaz na specifické místo na mapě
Where can I find___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Dotaz na specifické zařízení
... a bathroom?
…浴室?(…yùshì?)
zařízení
... a bank/an exchange office?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
zařízení
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
zařízení
... a gas station?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
zařízení
... a hospital?
…医院?(…yīyuàn?)
zařízení
... a pharmacy?
…药店?(…yàodiàn?)
zařízení
... a department store?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
zařízení
... a supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
zařízení
... the bus stop?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
zařízení
... the subway station?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
zařízení
... a tourist information office?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
zařízení
... an ATM/a cash machine?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
zařízení
How do I get to___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Dotaz na směr do specifického místa
... the downtown area?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
konkrétní místo
... the train station?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
konkrétní místo
... the airport?
…机场?(…jīchǎng?)
konkrétní místo
... the police station?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
konkrétní místo
... the embassy of [country]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
ambasáda konkrétní země
Can you recommend any good___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Dotaz na doporučení konkrétních míst
... bars?
…酒吧?(…jiǔbā?)
místo
... cafes?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
místo
... restaurants?
…饭店?(…fàndiàn?)
místo
... night clubs?
…夜店?(…yèdiàn?)
místo
... hotels?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
místo
... tourist attractions?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
místo
... historic sites?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
místo
... museums?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
místo

Cestování - Instrukce

Turn left.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Turn right.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dávání instrukcí
Go straight ahead.
直走。(zhí zǒu.)
Dávání instrukcí
Go back.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dávání instrukcí
Stop.
停。(tíng.)
Dávání instrukcí
Go towards the___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dávání instrukcí
Go past the___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dávání instrukcí
Watch for the___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dávání instrukcí
downhill
下坡(xià pō)
Dávání instrukcí
uphill
上坡(shàng pō)
Dávání instrukcí
intersection
十字路口(shízìlù kǒu)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
traffic lights
交通灯(jiāotōng dēng)
Společný referenční bod při dávání instrukcí
park
公园(gōngyuán)
Společný referenční bod při dávání instrukcí

Cestování - Autobus/Vlak

Where can I buy a bus/train ticket?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Zeptání se na místo koupi jízdenky
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Kupování specifické jízdenky do konkrétního místa
... single ticket ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
jednosměrná jízdenka
... return ticket ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
dvousměrná jízdenka
... first class/second class ticket ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
jízdenka do první třídy/druhé třídy
... day pass ...
…天票…(…tiān piào…)
jízdenka, která je platná celý den/24 hodin
... weekly pass ...
…周票…(…zhōu piào…)
jízdenka, která je platná celý týden
... monthly pass ...
…月票…(…yuèpiào…)
jízdenka, která platí jeden měsíc
How much is a ticket to __[location]__ ?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Dotaz na cenu jízdenky do konkrétního místa
I'd like to reserve a seat (by the window).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Rezervování konkrétního sedadla
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Dotaz, zda autobus či vlak jede určitým místem
How long to get to __[location]__?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Dotazování na dobu jízdy
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Zeptání se, kdy odjíždí určitý autobus/vlak
Is this seat taken?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Dotazování na to, zda je to místo stále volné
That is my seat.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Poukázání na to, že jste již seděli na daném sedadle, anebo jste měli rezervaci.

Cestování - Pokyny/Značky

open
营业中(yíngyè zhōng)
Obchod je otevřen
closed
关门(guānmén)
Obchod je zavřen
entrance
入口处(rùkǒu chù)
Značka pro vstup
exit
出口(chūkǒu)
Značka pro východ
push
推(tuī)
pull
拉(lā)
men
男士(nánshì)
Záchody pro muže
women
女士(nǚshì)
Záchody pro ženy
occupied
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotel je plný/záchod je obsazen.
vacant
空闲(kòng xián)
Hotelové pokoje k dispozici/na záchodě nikdo není

Cestování - Taxi

Do you know the number to call a taxi?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Dotaz na telefonní číslo na taxi
I need to go to __[location]__.
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Informování taxikáře, kam chcete jít
How much to go to__[location]__?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Dotazování na taxi jízdné do určitého místa
Can you wait here for a moment?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Zeptání se taxikáře, jestli může chvilku počkat mezitím, než si něco zařídíte
Follow that car!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Používá se v případě, když jste tajný agent

Cestování - Půjčení auta

Where is the car rental?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Zeptání se na lokaci půjčovny aut
I'd like to rent a small car/large car/van.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Určení, jaký druh auta si chcete pronajmout
... for one day/one week.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Určení, na jak dlouho si ho chcete půjčit
I want full coverage insurance.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Získání maximálního možného pojištění
I do not need insurance.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Získání žádné pojištění
Should I bring the car back with a full tank?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Zeptání se na to, zda je potřebné natankovat plnou nádrž před vrácením auta
Where is the next gas station?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Dotazování, kde najdete nejbližší čerpací stanici
I would like to include a second driver.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Žádost o zahrnutí druhého řidiče do nájemní smlouvy
What is the speed limit in cities/on highways?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Dotazování na povolenou rychlost v regionu
The tank is not full.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Stěžování si, že auto není natankováno na 100%
The engine makes a strange noise.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Stěžování si na problém s motorem auta
The car is damaged.
车坏了。(chē huàile.)
Stěžování si, že auto je poničené