italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Schůzky

Schůzky - Sjednání

ฉันต้องการนัดพบกับคุณสมิทธิ์
Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.
Formální, velmi zdvořilé
เมื่อไรมันจะเหมาะสมกับคุณ?
Quando è disponibile?
Formální, zdvořilé
เราสามารถนัดหมายการประชุมได้หรือไม่?
È possibile fissare un appuntamento?
Formální, zdvořilé
ฉันคิดว่าเราควรเจอกัน
Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formální, přímé

Schůzky - Odkládání

ฉันสงสัยว่าเราสามารถเลื่อนการนัดหมายได้หรือไม่?
Vorrei chiederLe se è possibile spostare l'appuntamento.
Formální, velmi zdvořilé
ฉันไม่ว่างพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 เรานัดเจอกันช้ากว่านั้นหน่อยได้หรือไม่ ซักประมาณ 4โมงเย็น
Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?
Formální, zdvořilé
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเปลี่ยนวันที่
È possibile fissare un'altra data?
Formální, zdvořilé
ฉันต้องเลื่อนการนัดหมายของเราไปเป็นวันที่...
Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento al...
Formální, zdvořilé
น่าเสียดายที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราตกลงว่าจะนัดหมายกัน เป็นไปได้ไหมที่จะเลื่อนนัดวันเป็นวันอื่นแทน?
Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile stabilire un'altra data?
Formální, zdvořilé
ฉันถูกบังคับให้เปลี่ยนวันที่เรานัดหมายกัน
Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro appuntamento.
Formální, přímé
เรานัดมาเจอกันเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ได้หรือไม่?
Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?
Formální, přímé

Schůzky - Zrušení

ฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางโทรศัพท์ ฉันจึงเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อบอกคุณว่าฉันจำเป็นต้องยกเลิกการนัดหมายกันพรุ่งนี้ ฉันต้องขอโทษมาในที่นี้ด้วย
Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani. Mi scuso per l'inconveniente.
Formální, zdvořilé
ด้วยความเสียใจ ฉันต้องบอกกับคุณว่าฉันไม่สามารถเจอคุณได้ในวันนี้ ดังนั้นฉันจึงต้องยกเลิกการนัดหมายครั้งนี้
Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in grado di presentarmi al nostro appuntamento e che pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.
Formální, zdvořilé
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการนัดเจอกันในวันพรุ่งนี้
Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento di domani.
Formální, zdvořilé
ดังนั้น... ฉันจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการนัดพบของเรา
A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro appuntamento.
Formální, zdvořilé