thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Rezervace

Rezervace - Zarezervování

Ik zou graag ... reserveren ...
ฉันต้องการจะจอง...
Formální, zdvořilé
Ik wil graag ... reserveren ...
ฉันต้องการจะจอง...
Formální, zdvořilé
Heeft u een vrije kamer op ...
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Formální, zdvořilé
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
ฉันต้องการจองห้องของ...
Formální, zdvořilé
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Formální, zdvořilé
Ik wil graag ... reserveren namens ...
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Formální, zdvořilé
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Formální, zdvořilé

Rezervace - Změny

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Formální, zdvořilé
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Formální, zdvořilé
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Formální, velmi zdvořilé
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Formální, zdvořilé

Rezervace - Zrušení

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Formální, zdvořilé
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Formální, zdvořilé
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Formální, zdvořilé
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Formální, zdvořilé