rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formální, předběžné
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formální, velmi zdvořilé
เราต้องการสั่งของ
Мы хотели бы заказать
Formální, zdvořilé
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Тут же еще один наш заказ на...
Formální, zdvořilé
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Тут же вы найдете наш заказ
Formální, zdvořilé
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formální, zdvořilé
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formální, přímé
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Мы намерены купить у вас...
Formální, přímé
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formální, velmi přímé
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formální, zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formální, velmi zdvořilé
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formální, zdvořilé
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formální, přímé
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
В приложении вы найдете две копии контракта
Formální, přímé
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formální, přímé
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formální, zdvořilé
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formální, přímé
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formální, přímé
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formální, přímé
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formální, přímé
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formální, zdvořilé
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Возможно ли продлить заказ до...
Formální, zdvořilé
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formální, zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formální, velmi zdvořilé
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formální, velmi zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formální, zdvořilé
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formální, zdvořilé
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formální, přímé
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formální, přímé
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formální, velmi přímé
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formální, velmi přímé