anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Rozważamy możliwość zakupu...
We are considering the purchase of…
Formální, předběžné
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formální, velmi zdvořilé
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
We would like to place an order.
Formální, zdvořilé
Załączamy nasze zamówienie na...
Enclosed is our firm order for…
Formální, zdvořilé
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Enclosed you will find our order.
Formální, zdvořilé
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formální, zdvořilé
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
We herewith place our order for…
Formální, přímé
Chcemy zakupić u Państwa...
We intend to buy...from you.
Formální, přímé
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formální, velmi přímé
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formální, zdvořilé
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formální, velmi zdvořilé
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formální, zdvořilé
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formální, přímé
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formální, přímé
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formální, přímé
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
We hereby confirm your order.
Formální, zdvořilé
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
This is to confirm our verbal order dated…
Formální, přímé
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formální, přímé
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formální, přímé
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formální, přímé
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formální, zdvořilé
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formální, zdvořilé
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Would it be possible to delay the order until…
Formální, zdvořilé
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formální, zdvořilé
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formální, velmi zdvořilé
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formální, zdvořilé
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formální, zdvořilé
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formální, zdvořilé
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formální, přímé
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
We are forced to cancel our order due to...
Formální, přímé
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formální, velmi přímé
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formální, velmi přímé