česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Uvažujeme o koupi...
Formální, předběžné
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formální, velmi zdvořilé
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formální, zdvořilé
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formální, zdvořilé
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
V příloze najdete naší objednávku.
Formální, zdvořilé
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formální, zdvořilé
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formální, přímé
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formální, přímé
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formální, velmi přímé
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formální, zdvořilé
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formální, velmi zdvořilé
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formální, zdvořilé
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formální, přímé
In allegato trova due copie del contratto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formální, přímé
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formální, přímé
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formální, zdvořilé
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formální, přímé
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formální, přímé
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formální, přímé
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formální, přímé
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formální, zdvořilé
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formální, zdvořilé
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formální, zdvořilé
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formální, zdvořilé
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formální, zdvořilé
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formální, zdvořilé
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formální, zdvořilé
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formální, přímé
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formální, přímé
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formální, velmi přímé
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formální, velmi přímé