česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Ni konsideras la aĉeto de...
Uvažujeme o koupi...
Formální, předběžné
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formální, velmi zdvořilé
Ni ŝatus meti ordon.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formální, zdvořilé
Vi trovos nian firman ordon por...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formální, zdvořilé
Vi trovos vian ordon.
V příloze najdete naší objednávku.
Formální, zdvořilé
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formální, zdvořilé
Ni metas nian ordon por...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formální, přímé
Ni intencas aĉeti...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formální, přímé
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formální, velmi přímé
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formální, zdvořilé
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formální, velmi zdvořilé
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formální, zdvořilé
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formální, přímé
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formální, přímé
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formální, přímé
Ni konfirmas vian mendon.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formální, zdvořilé
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formální, přímé
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formální, přímé
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formální, přímé
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formální, přímé
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formální, zdvořilé
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formální, zdvořilé
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formální, zdvořilé
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formální, zdvořilé
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formální, velmi zdvořilé
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formální, zdvořilé
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formální, zdvořilé
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formální, zdvořilé
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formální, přímé
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formální, přímé
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formální, velmi přímé
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formální, velmi přímé