italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Uvažujeme o koupi...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formální, předběžné
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formální, velmi zdvořilé
Chtěli bychom zadat objednávku.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formální, zdvořilé
V příloze je naše závazná objednávka pro...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formální, zdvořilé
V příloze najdete naší objednávku.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formální, zdvořilé
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formální, zdvořilé
Tímto zadáváme objednávku na...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formální, přímé
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formální, přímé
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formální, velmi přímé
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formální, zdvořilé
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formální, velmi zdvořilé
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formální, zdvořilé
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formální, přímé
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
In allegato trova due copie del contratto.
Formální, přímé
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formální, přímé
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formální, zdvořilé
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formální, přímé
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formální, přímé
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formální, přímé
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formální, přímé
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formální, zdvořilé
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formální, zdvořilé
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formální, velmi zdvořilé
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formální, velmi zdvořilé
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formální, zdvořilé
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formální, zdvořilé
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formální, zdvořilé
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formální, přímé
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formální, přímé
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formální, velmi přímé
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formální, velmi přímé