esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

Uvažujeme o koupi...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formální, předběžné
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formální, velmi zdvořilé
Chtěli bychom zadat objednávku.
Ni ŝatus meti ordon.
Formální, zdvořilé
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formální, zdvořilé
V příloze najdete naší objednávku.
Vi trovos vian ordon.
Formální, zdvořilé
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formální, zdvořilé
Tímto zadáváme objednávku na...
Ni metas nian ordon por...
Formální, přímé
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Ni intencas aĉeti...
Formální, přímé
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formální, velmi přímé
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formální, zdvořilé
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formální, velmi zdvořilé
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formální, zdvořilé
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formální, přímé
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formální, přímé
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formální, přímé
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Ni konfirmas vian mendon.
Formální, zdvořilé
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formální, přímé
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formální, přímé
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formální, přímé
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formální, přímé
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formální, zdvořilé
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formální, zdvořilé
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formální, zdvořilé
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formální, velmi zdvořilé
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formální, velmi zdvořilé
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formální, zdvořilé
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formální, zdvořilé
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formální, zdvořilé
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formální, přímé
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formální, přímé
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formální, velmi přímé
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formální, velmi přímé