nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Nařízení

Nařízení - Zadání

We are considering the purchase of…
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formální, předběžné
We are pleased to place an order with your company for ...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formální, velmi zdvořilé
We would like to place an order.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formální, zdvořilé
Enclosed is our firm order for…
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formální, zdvořilé
Enclosed you will find our order.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formální, zdvořilé
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formální, zdvořilé
We herewith place our order for…
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formální, přímé
We intend to buy...from you.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formální, přímé
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formální, velmi přímé
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Potvrzení

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formální, zdvořilé
Your order will be processed as quickly as possible.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formální, velmi zdvořilé
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formální, zdvořilé
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formální, přímé
Enclosed you will find two copies of the contract.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formální, přímé
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formální, přímé
We hereby confirm your order.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formální, zdvořilé
This is to confirm our verbal order dated…
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formální, přímé
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formální, přímé
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formální, přímé
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formální, přímé
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formální, přímé

Nařízení - Změna detailů objednávky

Would it be possible to reduce our order from...to…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formální, zdvořilé
Would it be possible to increase our order from…to…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formální, zdvořilé
Would it be possible to delay the order until…
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formální, zdvořilé
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formální, zdvořilé
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formální, zdvořilé

Nařízení - Zrušení

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formální, velmi zdvořilé
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formální, velmi zdvořilé
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formální, zdvořilé
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formální, zdvořilé
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formální, zdvořilé
We would like to cancel our order. The order number is...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formální, přímé
We are forced to cancel our order due to...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formální, přímé
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formální, velmi přímé
We see no other alternative but to cancel our order for…
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formální, velmi přímé