rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formální, velmi zdvořilé
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formální, zdvořilé
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Мы пришлем вам счет по факсу
Formální, přímé
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Оплата сразу после доставки товара
Formální, přímé
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Общая сумма...
Formální, přímé
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Мы выписываем счета только в евро
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formální, velmi zdvořilé
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formální, zdvořilé
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formální, zdvořilé
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formální, zdvořilé
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formální, přímé
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formální, přímé
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Мы еще не получили оплату за...
Formální, velmi přímé
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formální, velmi přímé
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formální, zdvořilé