anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Faktura

Faktura - Prohlášení

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For my services I kindly request the following payment…
Formální, velmi zdvořilé
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formální, zdvořilé
Proforma faktura bude poslána faxem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formální, přímé
Splatné ihned po obdržení zboží.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formální, přímé
Celková splatná částka je...
The total amount payable is…
Formální, přímé
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formální, velmi přímé

Faktura - Připomínka

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formální, velmi zdvořilé
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formální, zdvořilé
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formální, zdvořilé
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formální, zdvořilé
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formální, přímé
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Please send your payment promptly.
Formální, přímé
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
We have not yet received payment for…
Formální, velmi přímé
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formální, velmi přímé
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formální, zdvořilé