čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Bäste John,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Vidare till ...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Med vänlig hälsning,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Vänliga hälsningar,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Hälsningar,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují