čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Señores:
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Apreciado Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Le escribimos en referencia a...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Con relación a...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
En referencia a...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Escribo para pedir información sobre...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
El archivo adjunto está en formato...
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Para mayor información consulte nuestra página web:
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Se despide cordialmente,
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Atentamente,
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Respetuosamente,
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Saludos,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Saludos,
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují