vietnamsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Уважаемый г-н президент
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Уважаемый г-н ...
Thưa ông,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Уважаемая госпожа...
Thưa bà,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Уважаемые...
Thưa các ông bà,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Уважаемые...
Thưa ông/bà,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Уважаемый г-н Смидт
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Уважаемая г-жа Смидт
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Уважаемый...
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Дорогой Иван!
Gửi ông A,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Пишем вам по поводу...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formální, jménem celé společnosti
Мы пишем в связи с ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formální, jménem celé společnosti
Ввиду...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
В отношении...
Về việc/vấn đề...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Tôi viết thư này để nói về...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Я пишу от лица..., чтобы...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formální při psaní pro někoho jiného
Ваша компания была рекомендована...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Вы не против, если...
Liệu ông/bà có phiền...
Formální žádost, předběžná
Будьте любезны...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formální žádost, předběžná
Буду очень благодарен, если...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formální žádost, předběžná
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Не могли бы вы прислать мне...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formální žádost, zdvořilá
Мы заинтересованы в получении...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formální žádost, zdvořilá
Вынужден (с)просить вас...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formální žádost, zdvořilá
Не могли бы вы посоветовать...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formální žádost, přímá
Пришлите пожалуйста...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formální žádost, přímá
Вам необходимо срочно...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formální žádost, velice přímá
Мы были бы признательны, если..
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formální konkrétní žádost, přímá
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formální dotaz, přímý
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formální dotaz, přímý
Нашим намерением является...
Chúng tôi dự định...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Прикрепленный файл в формате...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formální, zdvořilé
Больше информации см. на сайте...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formální, velmi zdvořilý
Заранее спасибо...
Xin chân thành cảm ơn...
Formální, velmi zdvořilý
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formální, velmi zdvořilý
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formální, velmi zdvořilý
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formální, zdvořilý
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formální, zdvořilý
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formální, zdvořilý
Спасибо за помощь в этом деле.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formální, zdvořilý
Я хотел бы обсудить это с вами
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formální, přímý
Если вам необходимо больше информации...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formální, přímý
Мы ценим ваш вклад
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formální, přímý
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formální, velmi přímý
Надеюсь на скорый ответ
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Méně formální, zdvořilý
С уважением...
Kính thư,
Formální, jméno příjemce neznámé
С уважением...
Kính thư,
Formální, velmi používané, příjemce známý
С уважением ваш...
Trân trọng,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
С уважением...
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
С уважением...
Thân ái,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují