rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formální, příjemce muž, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formální, jménem celé společnosti
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formální, jménem celé společnosti
Σχετικά με...
Ввиду...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formální při psaní pro někoho jiného
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Formální žádost, předběžná
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Formální žádost, předběžná
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Formální žádost, předběžná
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Formální žádost, zdvořilá
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Formální žádost, zdvořilá
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Formální žádost, zdvořilá
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Formální žádost, přímá
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Formální žádost, přímá
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Formální žádost, velice přímá
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formální konkrétní žádost, přímá
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formální dotaz, přímý
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formální dotaz, přímý
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formální, zdvořilé
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formální, velmi zdvořilý
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formální, velmi zdvořilý
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formální, velmi zdvořilý
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, velmi zdvořilý
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formální, velmi zdvořilý
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formální, zdvořilý
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formální, zdvořilý
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formální, zdvořilý
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formální, zdvořilý
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formální, přímý
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formální, přímý
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formální, přímý
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formální, velmi přímý
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Méně formální, zdvořilý
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formální, jméno příjemce neznámé
Μετά τιμής,
С уважением...
Formální, velmi používané, příjemce známý
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
χαιρετισμούς,
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují