čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Sehr geehrter Herr Präsident,
尊敬的主席先生,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Sehr geehrter Herr,
尊敬的先生,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Sehr geehrte Frau,
尊敬的女士,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生/女士,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的先生们,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Sehr geehrte Damen und Herren,
尊敬的收信人,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Sehr geehrter Herr Schmidt,
尊敬的史密斯先生,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯女士,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯小姐,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Sehr geehrte Frau Schmidt,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Lieber Herr Schmidt,
亲爱的约翰 史密斯,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Lieber Johann,
亲爱的约翰,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
我们就...一事给您写信
Formální, jménem celé společnosti
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
我们因...写这封信
Formální, jménem celé společnosti
Bezug nehmend auf...
因贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
In Bezug auf...
鉴于贵公司...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
我写信想询问关于...的信息
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
我代表...给您写信
Formální při psaní pro někoho jiného
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
...诚挚推荐贵公司
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
请问您是否介意...
Formální žádost, předběžná
Wären Sie so freundlich...
您是否能够...
Formální žádost, předběžná
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
如果您能...,我将不胜感激
Formální žádost, předběžná
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
如果您能… ,我将非常感激
Formální žádost, velmi zdvořilá
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
您能将…发送给我吗?
Formální žádost, zdvořilá
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formální žádost, zdvořilá
Ich möchte Sie fragen, ob...
我必须问您是否...
Formální žádost, zdvořilá
Können Sie ... empfehlen...
您能推荐...吗?
Formální žádost, přímá
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
您能将...发送给我吗?
Formální žádost, přímá
Sie werden dringlichst gebeten...
请您尽快按要求将...
Formální žádost, velice přímá
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
如果您能...,我们将不胜感激
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formální konkrétní žádost, přímá
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formální dotaz, přímý
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formální dotaz, přímý
Wir beabsichtigen...
我们的意向是...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
很抱歉地通知您...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
Der Anhang ist im ...-Format.
附件是...格式的
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formální, zdvořilé
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formální, velmi zdvořilý
Vielen Dank im Voraus...
提前谢谢您...
Formální, velmi zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formální, velmi zdvořilý
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formální, velmi zdvořilý
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formální, zdvořilý
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formální, zdvořilý
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
我很期待将来有合作的可能性。
Formální, zdvořilý
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formální, zdvořilý
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formální, přímý
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
如果您需要更多信息...
Formální, přímý
Wir schätzen Sie als Kunde.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formální, přímý
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
请联系我,我的电话号码是...
Formální, velmi přímý
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
期待着尽快得到您的回复。
Méně formální, zdvořilý
Mit freundlichen Grüßen
此致
Formální, jméno příjemce neznámé
Mit freundlichen Grüßen
此致
敬礼
Formální, velmi používané, příjemce známý
Hochachtungsvoll
肃然至上
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Herzliche Grüße
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Grüße
祝好
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují