švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Bäste John,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Vidare till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují