portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Nós escrevemos a respeito de...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
A respeito de..
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
Com referência a...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Qual a lista atual de preços de...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
É a nossa intenção...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
O anexo está no formato...
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Caso precise de maiores informações...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Nós prezamos o seu negócio.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Cordialmente,
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Atenciosamente,
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Com elevada estima,
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Lembranças,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Abraços,
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují