německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Velmi formální, příjemce má speciální titul či status, který musí být použit v místě jejich jména
Estimata sinjoro,
Sehr geehrter Herr,
Formální, příjemce muž, jméno neznámé
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Frau,
Formální, příjemce žena, jméno neznámé
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno a pohlaví příjemce neznámé
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, pro několik neznámých příjemců nebo pro celé oddělení
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formální, jméno příjemce, popř. jména příjemců, neznámé, stejně jako pohlaví
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formální, příjemce muž, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, vdaná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, svobodná, jméno známé
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formální, příjemce žena, jméno známé, rodinný stav neznámý
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Méně formální, pro ty, se kterými byl již uzavřen nějaká smlouva
Estimata John
Lieber Johann,
Neformální, příjemce je osobní přítel, relativně méně časté
Ni skribas al vi pri...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formální, jménem celé společnosti
Ni skribas en rilato kun...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formální, jménem celé společnosti
Plu al...
Bezug nehmend auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Kun referenco al...
In Bezug auf...
Formální, ohledně něčeho, co jste již probírali se společností, kterou kontaktujete
Mi skribas por demandi pri...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Méně formální, vaším jménem pro celou společnost
Mi skribas al vi nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formální při psaní pro někoho jiného
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formální, zdvořilý způsob, jak začít dopis

E-mail - Hlavní část

Ĉu vi kontraŭus, se...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Formální žádost, předběžná
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Wären Sie so freundlich...
Formální žádost, předběžná
Mi estus plej dankema, se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Formální žádost, předběžná
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Formální žádost, velmi zdvořilá
Mi estus dankema, se vi povus...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Formální žádost, velmi zdvořilá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Formální žádost, zdvořilá
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Formální žádost, zdvořilá
Mi devas peti vin, ĉu...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Formální žádost, zdvořilá
Ĉu vi rekomendas...
Können Sie ... empfehlen...
Formální žádost, přímá
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Formální žádost, přímá
Vi urĝe petis al...
Sie werden dringlichst gebeten...
Formální žádost, velice přímá
Ni estus dankemaj, se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Formální žádost, zdvořilá, jménem společnosti
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Formální konkrétní žádost, přímá
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Formální dotaz, přímý
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Formální dotaz, přímý
Ĝi estas nia intenco de...
Wir beabsichtigen...
Formální prohlášení o záměru, přímé
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formální, vede k rozhodnutí ohledně obchodní dohody
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formální, odmítnutí obchodní dohody nebo ukázání nulového zájmu o nabídku
La alligiteco estas en...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formální, vysvětlující, jaký program by měl příjemce použít pro otevření přílohy
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formální, přímé, popisující problém s přílohou
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formální, zdvořilé
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formální, když děláte reklamu svým webovým stránkám

E-mail - Závěr

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formální, velmi zdvořilý
Antaŭdankon…
Vielen Dank im Voraus...
Formální, velmi zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, velmi zdvořilý
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formální, velmi zdvořilý
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formální, zdvořilý
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formální, zdvořilý
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formální, zdvořilý
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formální, zdvořilý
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formální, přímý
Se vi bezonas plian informon...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formální, přímý
Ni dankas pri via negoco.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formální, přímý
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formální, velmi přímý
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Méně formální, zdvořilý
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, jméno příjemce neznámé
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Formální, velmi používané, příjemce známý
Altestime,
Hochachtungsvoll
Formální, méně používaný, jméno příjemce známé
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří si říkají křestním jménem
Ĉion bonan,
Grüße
Neformální, mezi obchodními partnery, kteří často spolupracují